Jämställdhetsarbete


Samordningsförbundet Södra Vänern arbetar sedan 2017 aktivt med jämställdhet. Jämställdhetsintegrering är av stor vikt för samordningsförbunden och dess parter som alla har i sina uppdrag att arbeta för jämställdhet. Jämställdhet ska integreras i allt arbete och inte vara någonting som det arbetas med vid sidan av. Kvinnor och män och alla andra som inte identifierar sig inom tvåkönsnormen ska erbjudas en likvärdig arbetslivsinriktad rehabilitering i insatser finansierade av samordningsförbundet. Deltagare ska ges stöd utifrån individuella behov oavsett kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion, ålder, etnicitet.

Våld i nära relationer (VIN) är en mycket viktig jämställdhetsfråga och det sjätte jämställdhetspolitiska målet som förbundet sedan länge arbetat med. Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att identifiera och utveckla arbetssätt för att kommuner skyndsamt ska kunna sprida information om VIN, hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av Coronapandemin. Mot denna bakgrund har det även riktats ett extra fokus mot VIN arbetet i förbundet. Personalen har gått Bas och metodutbildningen STOPPA VÅLDET om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld – en fråga om hälsa, liv och död. Enkätinsamling startar 2021 bestående av 7 standardiserade Frågor Om Våld (FOV), om erfarenheter av våld och våldsutsatthet.

Alla medarbetare i samordningsförbundets insatser får bland annat ett startmaterial och regelbundna utbildningar som ett stöd i att arbeta jämställt med deltagare och andra samverkanspartners, uppföljning sker löpande. För mer information se Jämställdhetsintegrering i ”Verksamhetsrapporter från insatser" under fliken "Dokument".

Dokument: VIN Kontaktblad


Postadress
Samordningsförbundet
Södra Vänern
461 83 TROLLHÄTTAN
Besöksadress
Österlånggatan 47
461 30 TROLLHÄTTAN
E-post och telefon
Ann Kickeus, förbundschef, 0520-49 69 49
Martin Jansson, verks.utv., 0520-49 60 41
Om hemsidan (cookies m.m.)
© Copyright Sofsv.se 2013-2022
Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign